ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ พ 27/2/2562 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักบริหารโครงการ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 36/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 37/2562 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำใสน้อย-ใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี